Regulamin świetlicy

 1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 6 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców.

 2. Świetlica czynna jest w dni nauki szkolnej w godzinach 6:30-16:00.

 3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III w pierwszej kolejności:

  1. dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (w czasie trwania pandemii),

  2. uczniowie rodziców pracujących

  3. uczniowie z rodzin niepełnych i wielodzietnych.

 1. Opieką zorganizowanych grup wychowawczych w świetlicy zajmują się nauczyciele- wychowawcy. Grupy wychowawcze, nie powinny przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.

 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja regulująca pracę świetlicy:

  • regulamin

  • karty zgłoszeniowe

  • dziennik zajęć

  • plan pracy świetlicy

 2. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów).

  • wniosek pisemny składany jest każdego roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie (drogą elektroniczną) na wskazany adres mailowy sp6@um.pulawy.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły, karta zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

  • w momencie zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice pisemnie oświadczają, że zapoznali się z regulaminem pracy świetlicy i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.

 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.

 4. Do odbierania dzieci ze świetlicy zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby upoważnione prze rodziców na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców lub opiekunów.

 5. Dzieci po zajęciach do świetlicy przyprowadzane są przez wychowawcę (nauczyciela prowadzącego zajęcia), od tego momentu za ucznia odpowiedzialny jest nauczyciel świetlicy.

 6. Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają się do świetlicy samodzielnie po zakończonych lekcjach, dopiero od momentu wpisania ucznia na listę odpowiada za niego nauczyciel świetlicy.

 7. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne według ramowego rozkładu dnia pod opieką wychowawcy.

  Główne formy zajęć świetlicowych to:

  • zajęcia dydaktyczne

  • zajęcia muzyczno-ruchowe

  • zajęcia plastyczno- techniczne

  • zajęcia rekreacyjno-sportowe

  • małe formy teatralne

  • gry i zabawy na świeżym powietrzu

  • spacery

  • zajęcia z zakresu edukacji pro zdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej

  • zajęcia z wykorzystaniem środków multimedialnych

  • zajęcia sportowe

   zajęcia językowe

 8. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie pomocy w nauce;

 • tworzenie warunków do nauki własnej;

 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu,

 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień I organizowanie zajęć w tym zakresie,

 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny I czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeb z placówkami upowszechniania kultury.

 1. W świetlicy znajduje się rozkład zajęć dnia oraz zbiór norm życia zbiorowego oraz praw i wymagań wobec dziecka.

 2. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji: ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub nie złożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny.

 3. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.

 4. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony