Historia Szkoły

Log sp6.png

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. POLSKICH LOTNIKÓW W PUŁAWACH ma swoją siedzibę przy ulicy Niemcewicza 4.

         28 listopada 1966 roku rozpoczęła pierwszy rok szkolny 1966 /1967. Zgromadziła w swoich murach 227 uczniów w 11 oddziałach, przy obsadzie 11 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem szkoły został Pan Aleksander Pałka, który sprawował tę funkcję przez 16 lat, do roku 1982. Pracę wychowawczą rozpoczęli w tej szkole: wicedyrektor - Pani Alina Tomczyk oraz nauczyciele: Celestyna Janczak, Maria Syrowiec, Anna Stępień, Bronisława Pieńkowska i Wanda Suchodolska. Rok później grono pedagogiczne znacznie się powiększyło. Dołączyły panie: Łucja Gogacz, Jadwiga Targosińska, Danuta Serafin, Zofia Nowacka, Barbara Kuryłło, Janina Marciniak, Zofia Nowacka, Aleksandra Środa oraz Irena Gorgol. Nauczyciele ci związani byli ze szkołą przez całe swoje życie zawodowe.

       Nowa szkoła tworzona była w czasie, gdy rodził się ruch nowatorski  w oświacie, związany z postępem w pedagogice, nazwany później eksperymentem puławskim. Pod okiem opiekuna naukowego projektu, prof. Konstantego Lecha, prowadzono pracę na lekcjach pod kątem opracowania i wdrażania nowoczesnych metod nauczania, a przede wszystkim aktywizacji uczniów w procesie nauczania i uczenia się. W szkole rozpoczęto naukę według zreformowanych programów.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi nauczycieli udało się zrealizować I i II etap lubelskiego eksperymentu. W czasie trwania programu placówka nasza wielokrotnie odwiedzana była przez gości z zagranicy. Często uczestniczyli    oni w lekcjach, które z wielkim zaangażowaniem prowadziły panie: Genowefa Jurkowska, Barbara Kuryłło, Anna Dzierżawska, Anna Stępień, Jadwiga Targosińska, Alina Tomczyk, Janina Marciniak, Aleksandra Środa, Łucja Gogacz, Mieczysława Pałka, Celestyna Janczak, Elżbieta Kusińska i inni nauczyciele.

     Zaangażowanie szkoły zostało nagrodzone w 1974 roku przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania poprzez nadanie placówce Medalu Komisji Edukacji Narodowej .

     Przełom lat 70-tych i 80- tych to czas, kiedy w murach szkoły, zaprojektowanej na przyjęcie 500- 700 uczniów, uczęszczało w szczytowym okresie 1480 podopiecznych, podzielonych na 48 oddziałów. Praca prowadzona była na trzy zmiany, w godzinach od 7- 20.   Pomimo trudności, szkoła wzięła udział w projektach, zleconych przez Instytut Programów Szkolnych, związanych z przygotowaną reformą oświaty i wprowadzeniem 10-letniej szkoły podstawowej. Prac wdrożeniowych podjęli się: dyrektor - Pan Aleksander Pałka wicedyrektorzy: Panie Alina Tomczyk, Elżbieta Kusińska oraz nauczyciele: Lucyna Błażejczyk, Ewa Goleń, Celestyna Janczak, Regina Korzynek, Halina Michałowska, Halina Rodzik, Maria Kuzioła, Zofia Adamska, Halina Pioś, Zuzanna Bychawska, Mieczysława Pałka, Zofia Łopatek , Helena Majcher, Jadwiga Targosińska i Pan Witold Drzewowski.

    W 1977 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania, biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia i osiągnięcia szkoły w procesie dydaktycznym  i wychowawczym, powierza jej, jako jednej z 18 szkół w Polsce, wdrożenie nowego programu nauczania.

    Drugą zaszczytną inicjatywą jest prowadzenie  w szkole lekcji telewizyjnych na potrzeby kształcenia nauczycieli poprzez Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny „NURT”. W murach szkoły nagrano 42 lekcje telewizyjne, prowadzone przez nauczycieli: Zuzannę Bychawską, Janinę Marciniak, Helenę Majcher, Zofię Łopatek.

    Lata 1982 -2001 to czas kierowania szkołą przez nieżyjącego już Pana Józefa Mazura. Wielka kultura osobista, zaangażowanie i wiedza naszego dyrektora pozwoliły społeczności szkolnej spokojnie, bez waśni przejść czas przemian w naszym kraju. To właśnie pod kierownictwem dyrektora Mazura zakończono reformę programu szkolnego, a szkoła utrzymywała wysoki poziom nauczania.

      Na wizerunek szkoły w latach 90 –tych wielki wpływ miał nowy dyrektor – Pan Adam Skalski. Wówczas praca szkoły, na skutek reformy oświaty, uległa zmianom. Dzięki staraniom całej społeczności szkolnej zaplanowano poprawę infrastruktury szkoły. Opracowano plany rozbudowy sali gimnastycznej. Szkoła podjęła działania, wzmacniające promocję zdrowia wśród uczniów. Rozpoczęła się wówczas współpraca w ramach miast partnerskich z niemieckim miastem Stendal, czego najlepszym przykładem jest wymiana młodzieży trwająca do dziś.

     W XXI wiek nasza szkoła wkroczyła z nowym, urzędującym do dziś dyrektorem - Panią Elżbietą Wirgą. W tym okresie dokonano rozbudowy obiektów sportowych – powiększono salę gimnastyczną, wybudowano krytą skocznię w dal, zmodernizowano zaplecze sanitarne, zniesiono bariery architektoniczne, przebudowano wejście główne do budynku.

     Rok 2002 przynosi również utworzenie w naszej szkole pierwszego oddziału integracyjnego. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się, wzrastać, rozwijać swoją osobowość wraz ze swymi rówieśnikami. Dyrekcja i nauczyciele stwarzają swoim wychowankom możliwość kształcenia, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

    Od roku 2001 w szkole opracowywane i realizowane są programy autorskie, co pozwala nauczycielom dostosować wymagania do możliwości i uzdolnień każdego ucznia.

    W roku 2002 podjęte zostały działania szkoły w zakresie promocji zdrowia, w wyniku których, w roku 2003 szkoła otrzymała Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Został opracowany i jest realizowany Program Działań Zdrowotnych pt. „Moje zdrowie w moich rękach”. Kluczowym zadaniem szkoły w tym zakresie jest udzielenie młodemu człowiekowi pomocy w kształtowaniu postaw odpowiedzialności za siebie, za swoje zdrowie i poczucie własnej wartości.

    W dobie jednoczącej się Europy inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy młodzieży nabrało dużego znaczenia. Mamy bowiem do czynienia z integracją w jej najczystszej formie, dotyczącej konkretnych młodych ludzi, którzy, poznając się, nawiązują niekłamane, niewymuszone przyjaźnie, zbliżające w konsekwencji narody nie na papierze, a w umyśle i sercu.

    Idee tak pojętej integracji są realizowane w Szkole Podstawowej Nr 6
w Puławach już od 1998 r., kiedy to po raz pierwszy nasi uczniowie wyjechali na zawody sportowe do Niemiec. Niemniej datą przełomową jest 30.03.2001r., kiedy to została nawiązana oficjalna umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 6 i Grundschule Nord pochodzącymi z miast partnerskich Puławy i Stendal. Bezpośrednim następstwem tego wydarzenia było rozpoczęcie systematycznej wymiany grup uczniów. Spotkania młodzieży organizowane są zawsze dwa razy do roku: w maju - w Niemczech oraz w październiku - w Polsce.

Realizując współpracę międzynarodową, mamy przede wszystkim na celu:

 • przybliżenie Niemiec jako kraju sąsiadującego z Polską;
 • prezentacja i promocja Puław w kontaktach z młodzieżą niemiecką;
 • nawiązanie stosunków, więzi partnerskich oraz przyjaźni pomiędzy uczniami, rodzinami i pracownikami zaprzyjaźnionych szkół;
 • stworzenie warunków i sytuacji do rozwijania umiejętności posługiwania się j. niemieckim ;
 • motywowanie do dalszej nauki języka.

       Najdonioślejszym wydarzeniem ostatnich lat było podjęcie przez społeczność szkolną starań w celu nadania szkole imienia Polskich Lotników oraz wręczenia sztandaru. Nawiązana została współpraca z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, zwaną szkołą „Orląt”. Działania  te zwieńczyła uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 6 imienia Polskich Lotników w dniu 5 listopada 2005 roku. Wybór tak zacnego patrona służy tworzeniu trwałych fundamentów szkoły, wypełniającej misję wychowania     i kształcenia młodych pokoleń Polaków. Codzienna praca dydaktyczno-wychowawcza z młodzieżą ukaże walory polskich lotników, ich miłość  i poświęcenie dla Ojczyzny, zaś młodzież szkolną nauczy, jak kochać i szanować swój kraj. Szkoła miała zawsze na uwadze dobro dziecka, ucznia, człowieka. Sukcesy naszych absolwentów oraz ich dalsze losy napawają dumą.

    W historii naszej szkoły wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podejmują działania na rzecz podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły. Tego dowodem są wysokie osiągnięcia naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. W dorobku naszej szkoły znajdują się nazwiska pięcio- i czterokrotnych laureatów konkursów przedmiotowych, dyrektorzy wielkich zakładów przemysłowych, pracownicy naukowi, pedagodzy, księża, artyści.

    Nasza szkoła może się też poszczycić wysokimi osiągnięciami sportowymi.  Wszystkich nie sposób wymienić, wspomnę tylko o zwycięstwach w województwie i rejonie w pływaniu, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, w badmintonie, czwórboju lekkoatletycznym czy siatkówce. Oglądając wystawy w szkole, przekonają się Państwo, że nie sposób przeliczyć dyplomów i pucharów, które zdobyli nasi uczniowie.Od początku swego istnienia „Szóstka” stawiała sobie za cel dążenie do takiego kształtowania osobowości swoich uczniów, aby ci w przyszłości byli obywatelami, z których kraj będzie mógł być dumny. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy dumni z naszej przeszłości, jednocześnie wskazując, na jakich wartościach opieramy się w naszej pracy, skierowanej ku przyszłości. Identyfikujemy się z naszym Patronem, a może dobitniej będzie rzec „z naszymi Patronami”, dla których najważniejszymi słowami były i są: Bóg, Honor, Ojczyzna.

   24 listopada 2006 roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 40- lecia swojego istnienia.  W ciągu 40 lat naszą szkołę opuściło 4366 absolwentów, którzy kontynuowali naukę w szkołach ponadpodstawowych, podjęli pracę w zakładach i instytucjach na terenie miasta, a także w całym kraju i poza jego granicami.

W dorobku naszej szkoły jest ich wiele, wymienię tylko parę przykładów:

 •  Beata Burda-laureatka 4 konkursów przedmiotowych
 •  Ewa Flak - laureatka 5 konkursów przedmiotowych-
 •  Bronisław Malinowski pełniący funkcje Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych S.A.
 •  Ewelina Sętowska wicemistrzyni Polski w 4-boju z Piły, 3 m. w Maratonie Kusocińskiego w skoku wzwyż, wielokrotna mistrzyni kraju juniorów w 7 –boju, obecna reprezentantka kraju:   brązowy medal w sztafecie 4x 400 m ME z Geteborga 2006, szósta na świecie w Moskwie na Mistrzostwach Świata na 800m..
 •  Konrad Czerniak wielokrotny medalista w pływaniu na mistrzostwach świata i Europy, reprezentował nasz kraj na Olimpiadzie w Londynie..
 •  Kinga Byzdra czołowa rozgrywająca w reprezentacji Polski w piłce ręcznej.

     Rok  2013 zaznaczył się w życiu naszej szkoły przyznaniem certyfikatu sieci szkół „ Bezpieczny Uczeń – Bezpieczna Szkoła” potwierdzającego zaangażowanie społeczności szkolnej w trosce o bezpieczeństwo w placówce.

     Rok 2014 przyniósł naszej szkole kolejne wyróżnienie. 14 listopada miała miejsce podniosła uroczystość- Odznaczenie Sztandaru Szkoły Złotym Medalem II klasy za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Następne lata przyniosły kolejne wyjątkowe wydarzenia w historii szkoły .

Szczególnie doniosły wydźwięk miał jubileusz 50-lecia istnienia szkoły obchodzony 24 listopada 2016r. Preludium do wydarzeń stanowiła msza święta koncelebrowana przez dziekana Ryszarda Gołdę w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w intencji społeczności szkolnej. Potem odbył się uroczysty przemarsz uczniów, rodziców i nauczycieli w asyście orkiestry dętej garnizonu lubelskiego do Domu Chemika. Akademię poprzedzała dekoracja medalami okolicznościowymi panią dyrektor Elżbietę Wirgę i innych nauczycieli: Emilię Nieleszczuk, Agnieszkę Kowalczyk, Agnieszkę Płaskocińską, Magdalenę Stefanyszyn.

W obchodach udział wzięli liczni zaproszeni goście, władze miasta oraz przedstawiciele powiatu.

Jubileuszowy Rok 2018r dla naszej Ojczyzny wyjątkowo obchodzony w naszej szkole.

- 100 – lecie odzyskania niepodległości – posadzenie „Dębu Niepodległości”

- „Rekord dla Rzeczpospolitej” śpiewanie hymnu „Mazurka Dąbrowskiego” przez uczniów o godzinie 11.11

- 100 - lecie istnienia polskiego lotnictwa w Dęblinie z udziałem naszych uczniów 23 sierpnia 2018r.

14 listopada 2019 r miało miejsce otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych i Sali Sensorycznej w naszej szkole. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości: m.in. lubelski kurator oświaty pani Teresa Misiuk oraz władze miasta i powiatu.

O randze szkoły świadczą cykliczne wydarzenia:

- Szkolne Dni Integracji pod hasłem - „ Toleruj, Akceptuj, Szanuj”,

- Dni Patrona Szkoły – Polskich Lotników,

- Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Wojennej,

- Marsz Nadziei Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych - „Hospicjum”,

- Finały Ligii Wojewódzkiej- roczne podsumowanie udziału naszych uczniów w zawodach sportowych w powiecie i województwie,

- Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Ostatnią ważną inwestycją dla naszej szkoły była budowa Ogrodu Sensorycznego dla uczniów zakończona wiosną 2021r.

Mieszkańców Puław przejeżdżających i spacerujących ulicą Niemcewicza porusza wspaniały mural odwołujący się do naszych patronów.

 

Powrót na początek strony