Nasi Specjaliści

businesswoman-1901130_1920.png

Nauczyciel

Wykształcenie (kierunek, specjalizacja)

Ewelina Kowalczyk

Studia pierwszego stopnia (licencjat):
-Pedagogika zdrowia z pedagogiką resocjalizacyjną.

Studia drugiego stopnia (magister):
-Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. 

Studia podyplomowe:
-Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką,
-Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

Certyfikat kursu z zakresu "Metodyki gry w szachy" w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

Agata Trybuła

Studia pierwszego stopnia (licencjat):
-
Pedagogika, specjalność: poradnictwo.

Studia drugiego stopnia (magister):
-Pedagogika ogólna.

Studia podyplomowe:
-Edukacja wczesnoszkolna,
-
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kursy: Trening Umiejętności Społecznych,
Makaton - Program Rozwoju Komunikacji – Szkolenie podstawowe i zaawansowane.

Emilia Karpowska

Studia 5-letnie:
-
Oligofrenopedagogika i tyflopedagogika.

Studia podyplomowe:
Autyzm- edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu.
-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Joanna Dobosz

Studia magisterskie:
- Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej

Studia podyplomowe:
-Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne,
-Edukacja i terapia osób zaburzeniami ze spectrum autyzmu.


Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Gabriela Chodoła

Studia pierwszego stopnia (licencjat):
-Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Studia drugiego stopnia (magister):
-Pedagogika.

Studia podyplomowe:
-Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
-Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką.

Iwona Mazurek

Studia magisterskie:
- Edukacja wczesnoszkolna.

 Studia podyplomowe:
- Logopedia.

Agnieszka Płaskocińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda szkolny, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog.

Anna Marzec

Filologia polska.

Edukacja wczesnoszkolna z elementami wychowania przedszkolnego.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Agnieszka Napora

Studia magisterskie:
-pedagogika.

Studia podyplomowe:
-Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych.
-Wychowanie prorodzinne i seksualne.
-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Joanna Pachuca

Studia jednolite magisterskie:
-pedagogika specjalna

Studia podyplomowe:
- Edukacja wczesnoszkolna,
- Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną,
- Autyzm / edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu/,
- Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.

Magdalena Seweryńska

Studia magisterskie:
-Socjologii z przygotowaniem pedagogicznym


Oligofrenopedagog
nauczyciel historii

Iwona Majcher

Pedagogika w zakresie Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią.

Pedagogika Specjalna w zakresie Pedagogika terapeutyczna.

Terapia pedagogiczna z olinofrenopedagogiką.

Autyzm (Autyzm i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy.

Agnieszka Jasik

Studia pierwszego stopnia (licencjat):
-Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja.

Studia drugiego stopnia (magister):
-Pedagogika szkolna i opiekuńcza.

Studia podyplomowe:
-
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
-Oligofrenopedagogika,
-Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką,
-Technika z wychowaniem komunikacyjnym,
-Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.

Dominika Siatecka

Studia licencjackie:
-pedagogika specjalna – specjalność tyflopedagogika i edukacja wczesnoszkolna.

Studia magisterskie:
-pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe:
-Wychowanie do życia w rodzinie.
-Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Kursy: Kurs certyfikacyjny „Terapia reki I i II stopnia”, Kurs Trening Umiejętności Społecznych, 3-stopniowy kurs bazowy terapii behawioralnej.

Maria Warda

Studia:
-Pedagogia specjalna
w zakresie pedagogiki terapeutycznej.

Studia Podyplomowe:
-Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kursy: Kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.

Anna Wójcik

Studia:
-Pedagogika specjalna. Pedagogika pracy i zarządzania w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

Studia podyplomowe:
-Wczesna edukacja dziecka.
-Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką.
-Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej.

Olga Bernat

Studia pierwszego stopnia (licencjat):
-Pedagogika społeczno - wychowawcza o specjalności pedagog szkolny, doradca - zawodowy.

Studia drugiego stopnia (magister):
-polityka oświatowa - menedżer oświaty.

Studia podyplomowe:
-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej.

Kursy: Kurs Trening Umiejętności Społecznych, Trener Zastępowania Agresji,  Spójrz inaczej.

Agnieszka Gruszecka

Jednolite studia magisterskie:
- psychologia.

Kursy: TUS , Trening zastępowania Agresji, Spójrz inaczej, Spójrz inaczej na agresję.

Katarzyna Radomska

Studia pierwszego i drugiego stopnia (studia licencjackie i magisterskie):
-Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.


Studia podyplomowe:
- Logopedia,
- Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Kurs certyfikujący: Terapia ręki szkolenie I oraz II stopnia.

Emilia Nieleszczuk

Anna Siłuch

Studia I stopnia:
-Wychowanie przedszkolne


Studia magisterskie:
-Pedagogika Szkolna i opiekuńcza

Studia Podyplomowe:
-Edukacja wczesnoszkolna
-Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
-Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera oraz z innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 Kursy kwalifikacyjne i certyfikowane:
- Oligofrenopedagogika
- Certyfikat realizatora programu wychowawczo- profilaktycznego ,, Spójrz Inaczej"
- Certyfikat -bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka

Magdalena Stefanyszyn

Powrót na początek strony