Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w dni nauki szkolnej od 6:30 do 16.00.

Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, czytelnicze oraz językowe, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Uwrażliwiamy wychowanków na fakt, że są uczniami szkoły im. Polskich Lotników. Dzieci również dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.


Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe:

Katarzyna Biedrzycka

Magdalena Fijoł

Agata Trybuła

Anna Sugier

Aneta Sycińska

ORAZ

Michał Bicki

Maria Faber

Maciej Jeżyna

Agnieszka Kamieniecka

Patryk Kuchczyński

Katarzyna Jońska

Świetlica dysponuje dwoma salami dla dzieci. Pomieszczenia wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne, magiczny dywan, tablicę interaktywną, zabawki tematyczne, chusty animacyjne, gry planszowe, puzzle, klocki, książki, komputery a także sprzęt sportowy.

Sale posiadają również bogaty zestaw pomocy do twórczości artystycznej. Kącik wypoczynkowy zapewnia relaks i odpoczynek po zajęciach szkolnych. Do dyspozycji dzieci pozostaje także plac zabaw, sala gimnastyczna oraz boisko sportowe.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a także w miarę możliwości i dla uczniów klas starszych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo –opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do potrzeb i możliwości, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności oraz zaspokojenia kontaktów w grupie rówieśniczej.

 4. Zadania w świetlicy realizowane są według programu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

 5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

 6. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły..

 7. Świetlica składa się z 2 pomieszczeń.

 8. Zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.

 9. Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 • Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 • Do zadań świetlicy należy w szczególności :

 • Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.

 • Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
  Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.

 • Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

 • Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz zajęć integrujących grupę.

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.

 • Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.

 • Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
  Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 • Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

Powrót na początek strony