Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna w dni nauki szkolnej od 6:30 do 16.00.

Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, czytelnicze oraz językowe, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Uwrażliwiamy wychowanków na fakt, że są uczniami szkoły im. Polskich Lotników. Dzieci również dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.


Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe:

Biedrzycka Katarzyna

Fijoł Magdalena

Marzec Anna

Malmon Monika

Siedliska Małgorzata

Sołtysiak Emilia

Chodoła Gabriela

Rodak Anna

Siłuch Anna

Gawron Joanna

Sołdek Anna

Sycińska Aneta

Wojciechowska - Fijoł Ewa

Świetlica dysponuje dwoma salami dla dzieci. Pomieszczenia wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne, magiczny dywan, tablicę interaktywną, zabawki tematyczne, chusty animacyjne, gry planszowe, puzzle, klocki, książki, komputery a także sprzęt sportowy.

Sale posiadają również bogaty zestaw pomocy do twórczości artystycznej. Kącik wypoczynkowy zapewnia relaks i odpoczynek po zajęciach szkolnych. Do dyspozycji dzieci pozostaje także plac zabaw, sala gimnastyczna oraz boisko sportowe.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a także w miarę możliwości i dla uczniów klas starszych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo –opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do potrzeb i możliwości, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności oraz zaspokojenia kontaktów w grupie rówieśniczej.

 4. Zadania w świetlicy realizowane są według programu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

 5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

 6. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły..

 7. Świetlica składa się z 2 pomieszczeń.

 8. Zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.

 9. Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 • Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 • Do zadań świetlicy należy w szczególności :

 • Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.

 • Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
  Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.

 • Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

 • Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz zajęć integrujących grupę.

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.

 • Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.

 • Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
  Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 • Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

Powrót na początek strony